*|MC:SUBJECT|*
55e82026-da19-463b-98dc-8040d062a694.png
ebfff06d-9934-48fa-9e75-520a5246baee.png

Dự báo là một vấn đề rất được quan tâm, tức là ở thời điểm hiện tại sẽ dự báo thời điểm tương lai, đặc biệt trong các ứng dụng trong kinh tế - tài chính. Một khi dự báo tốt, kết quả dự báo sẽ hữu ích cho các doanh nghiệp đưa ra các chính sách quản lý cũng như các nhà đầu tư tối đa lợi nhuận. Bên cạnh đó, theo Quyết định số 242/QĐ-TTg phê duyệt đề án tái cơ cấu thị trường chứng khoán đến năm 2020 đòi hỏi các công ty phải chuẩn hóa hoạt động nghiệp vụ kinh doanh, báo cáo chính xác và minh bạch theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhờ các thông tin minh bạch, các nhà đầu tư có đầy đủ các thông tin giúp đưa ra các quyết định đầu tư góp vốn hiệu quả nhất. Thật vậy, thông qua việc các nhà đầu tư có các thông tin tiên nghiệm chính xác, một phần trong thống kê Bayes bên cạnh thông tin hàm hợp lý từ các giá trị quá khứ, sẽ đưa ra kết quả dự báo phù hợp với thực tế hơn nên chính xác hơn. 

Tọa đàm JABES 2021 (JST 2021) | Tháng 6

Thời gian: 08/06/2021 (Thứ ba)
Địa điểm: B1-205, 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10, TP.HCM


Hội thảo Kinh doanh và Tài chính (ICBF 2021)
Đơn vị tổ chức: Viện Nghiên cứu kinh doanh
Thời gian: 24-25/06/2021
Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Việt Nam
Cùng UEH kết nối cộng đồng, lan tỏa tri thức
59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Unsubscribe from this mailing list.
*|LIST:DESCRIPTION|* *|LIST:ADDRESS|* *|REWARDS_TEXT|*