Ban Biên tập

Chịu trách nhiệm xuất bản:

GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng.

Trưởng ban Biên tập:

Ông Trần Anh Thanh Sơn, Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Công tác chính trị.

Ban Biên tập:

TS. Trần Thế Hoàng, Chủ tịch Hội đồng trường;

PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt, Phó Hiệu trưởng;

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài, Phó Hiệu trưởng;

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Phó Hiệu trưởng;

ThS. Nguyễn Thiện Duy, Chánh Văn phòng trường

TS. Nguyễn Quốc Khanh, Trưởng phòng Nhân sự;

TS. Trần Mai Đông, Trưởng phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế;

ThS. Nguyễn Văn Đương, Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên;

TS. Nguyễn Tấn Khuyên, Trưởng phòng Quản lý đào tạo Tại chức;

PGS.TS. Hồ Viết Tiến, Viện trưởng viện đào tạo Sau đại học;

ThS. Phan Ngọc Anh, Phó trưởng phòng Truyền thông và quan hệ công chúng;

ThS. Cao Văn Tiến, Phó trưởng phòng Công tác chính trị.

Thư ký:

ThS. Ngô Đức Tiên, Chuyên viên phòng Công tác chính trị.