Giới thiệu

Bản tin Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy phép xuất bản số: 4472/BC-GPXB do Vụ Báo chí Bộ VHTT cấp ngày 26/10/1999.